By Plimun Web Design

Oferta

Oferta biura obejmuje:

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • ewidencja  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji
 • podatkowych CIT, PIT, VAT (w tym  informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT UE)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans,rachunek zysków i strat,informacje dodatkowe,cash-flow)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzamy opracowania organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości (w tym opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont,instrukcji obiegu dokumentów itp.)
 • reprezentacja Klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • sporządzanie list płac umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS
 • reprezentacja Klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS